O nas

Coś o Nas

Nasze Cele

  1. Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
  2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego dzieci i młodzieży oraz pozostałych użytkowników dróg,
  3. Upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków komunikacyjnych, sposobach realizowania i egzekwowania tych uprawnień ze strony poszkodowanego, udzielanie pomocy w dochodzeniu zadoścuczynien i odszkodowań od sprawców wypadków lub firm ubezpieczeniowych,
  4. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego,
  5. Propagowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
  6. Wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, ograniczenia skutków wypadków,
  7. Promowanie sportu, kultury fizycznej oraz czynnego wypoczynku głównie wśród dzieci i młodzieży,
  8. Propagowanie zdrowego stylu życia,
  9. Popieranie rozwiązań prawnych, medycznych oraz technicznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz sytuacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych,
  10. Przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym, narkotykowym i patologiom społecznym.